GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Centrum spirituálního rozvoje Asaya, z.s.  IČ 05109795 se sídlem Kalvodova 1087/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Kalvodova 1087/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

email: info@asaya.cz

telefon: +420732527164

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě zasílání newsletteru, plnění svého podnikání a všechny další údaje, které jste mu postkytly pomocí emailu či formuláři na internetových stránkách:

 • informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům
 • informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu

Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu. Tyto soubory mohou zpracovávat tyto informace: 

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému
 • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek

III. Důvod a účel zpracovávání osobníh údajů

Správce používá Vámi poskytnuté osobní údaje k těmto účelům:

 • správa a analýza webových stránek a výkon podnikání
 • umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 • zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek nebo v rámci crowdfundingové kampaně
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb
 • zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení
 • zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete)
 • vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem 

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (zasílání newsletteru), nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě objednávky nebo crowdfundingové kampaně
 • zajišťující služby webové analýzy a správy webových stránek

Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Soubory cookies

Pro fungování, správu a analýzu webových stránek a analýzu návstěvníků webových stránek používáme soubory cookies. 

O tom, jaké informace mohou obsahovat soubory cookies, informuje článek II.

Nastavení, správu či vymzání souborů cookies máte k dispozici ve vašem webovém prohlížeči.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, je možné, že nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

IX. Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.