Psychospirituální krize

S pojmem psychospirituální krize (dále jen PSK) se dnes setkáváme stále častěji. Začali jej formovat manželé Grofovi jako stavy krize, při nichž se proces růstu a transformace stává chaotickým a nezvladatelným. Definice podle Stanislava Grofa popisuje psychospirituální krizi jako sled epizod neobvyklých zkušeností, zahrnujících změny vědomí a změny percepčních, emocionálních, kognitivních a psychosomatických funkcí, ve kterých je patrný přesah obvyklých hranic definice vlastního Já, tj. posun k transpersonálním zážitkům. Člověk však má schopnost nahlížet na tento stav jako na vnitřní psychologický proces a přistupovat k němu jako k takovému. Kapacita člověka v PSK k tvoření konstruktivních terapeuticko-pracovních vztahů a duševní spolupráce je zachována. Tato kritéria nezahrnují pacienty s těžšími paranoidními stavy, persekučními bludy, některými halucinacemi a ty, kteří užívají projekci, externalizaci a acting out. (Grof, 1999)

PSK je narozdíl od psychózy transformativní proces s léčivým potenciálem. Případně může nést vnější příznaky psychózy, avšak záměna s duševní poruchou není na místě. Pracuje-li člověk v PSK s vhodnými terapeutickými metodami, má-li dostatek podpory a informací, může u něj proces PSK napomoci k vyšší integraci osobnosti a plnějšímu zdraví. Z dobře zvládnuté, v nejlepším případě profesionálně vedené PSK, vychází člověk pozitivně proměněn k celistvější a integrovanější osobnosti i přesto, že krize může mít mnohdy prudké a divoké projevy.

PSK častí provází transpersonální (tedy přesahující obvyklé hranice percepce sebe sama) nebo spirituální zážitky. Jako krizi označujeme proces tehdy, stává-li se pro jedince příliš intenzivní a je-li neslučitelný s každodenním fungováním v životě. S PSK se může jedinec potkat v jakémkoli věku, procento osob v PSK v populaci není přesně určeno. Odhaduje se, že asi 15% pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách s diagnózou psychózy prochází právě PSK.

Spouštěčem PSK mohou být extrémní zážitky (ohrožení života, nebezpečí, extrémní fyzická zátěž), silné emoční prožitky (úmrtí v rodině, traumatizace), intenzivní meditační nebo jiná duchovní praxe, užití psychadelických látek za nevhodného set&settingu, sexuální zkušenost, nemoc, vztahové problémy, ztráta zaměstnání, krize víry a jiné mezní zážitky. Také se může spustit zcela bez rozpoznatelných příčin.
K příznakům PSK řadíme energetické projevy v těle, různé tělesné prožitky, smyslové vjemy, extatické ladění, halucinace vyššího řádu (transcendentní hlasy), mystické zážitky, změny vnímání, mytologické či archetypální témata, úzkost, témata smrti a znovuzrození, transpersonální zážitky, vhledy apod.

PSK je spojena s velkou transformační fází v životě člověka, kdy se proces jeho vnitřního růstu může na chvíli stát neukorigovatelným. Jak uvádí Stanislav Grof: „Lidé mohou mít pocit, že vědomí jejich identity je narušeno, že jejich dosavadní hodnoty už neplatí a že se jejich osobnost prudce otřásá v samotných základech. V mnoha případech vstupují do jejich životů náhle a dramaticky nové mystické a duchovní skutečnosti, což může vyústit až ve strach a zmatek.“ I přes intenzivní a nesnadný průběh se PSK považuje za léčivý a očistný proces.

V našich končinách má slovo krize obecně negativní konotace. Čínská filosofie však spojuje pojem krize s možností. Je chápána jako momentálně obtížný proces, který však může vést k pozitivním změnám. PSK by se měla v prvé řádě pojímat jako „období zvýšené možnosti růstu“. Heslem zůstává, že za jistých okolností je normální mít nenormální zážitky.

Mezi jednotlivé kategorie PSK patří probuzení Kundalini, šamanská cesta, aktivace centrálního archetypu jako cesta k probuzení, psychické otevření, otevření mimosmyslového vnímání, karmické vzorce nebo vzpomínky na minulé životy, posedlost, channeling, zážitek jednoty s něčím, co nás přesahuje, zážitky blízkosti smrti, zážitky setkání s UFO.

U nás se PSK intenzivně zabývá centrum Diabasis (Mgr. Michal Vančura, Mgr. Dana Illanová, Mgr. Michal Petr), které poskytuje široké poradenství i vzdělávácí služby. Dále sdružení Holos v Opavě, které rovněž nabízí ambulantní linku pro osoby v PSK. Je zde i mnoho jednotlivců, kteří se tématu a lidem v PKS věnují (v rámci našeho centra můžeme jmenovat léčitele a facilitátora Ondřeje Bahníka).

Zdroje a prameny:
1)Grof, S., Grof, Ch.: Krize duchovního vývoje. Chvojkovo nakladatelství, Praha 1999.
2) Grof, S., Grof, Ch.: Nesnadné hledání vlastního já. Chvojkovo nakladatelství, Praha 1999
3) Vančura, Michael: Psychospirituální krize. In: Vodáčková, Daniela a kol.: Krizová intervence. Krize v životě člověka. Formy krizové pomoci a služeb. Praha, Portál 2002.
5) Diabasis [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/co-je-psychospiritualni-krize
6) Holos [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: https://www.holos.cz/psychospiritualni-krize
7) [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: https://psychologie.cz/krize-neni-nemoc/