Transpersonální psychologie

Transpersonální psychologie (dále jen TP) je nejrannějším odvětvím psychologie, které zkoumá transpersonální, transcendentní a spirituální zkušenost lidské existence. Fundamentálně se zabývá rozšířenými stavy vědomí, které se definují tím, že při nich vědomí vlastního já překračuje hranice těla a ega (jáství) i hranice trojrozměrného prostoru a lineárního času, jež ohraničují vnímání člověka v normálním racionálním stavu vědomí. Obvyklý stav vědomí, kdy sami sebe vnímáme newtonowsky ohraničeně, vnímal angloamerický spisovatel a filosof Alan Watts jako ztotožnění s „egem zapouzdřeným v pokožce“ (skin escapsulated ego). Spirituální psychologie podle Walshe dokonce tvrdí, že stav normálního vědomí je daleko pod úrovní optima a že existují vyšší stavy vědomí vyjadřující pravý stav lidské podstaty.

TP pracuje především s tou částí mimořádných stavů vědomí, která nese léčivý, transformační a evoluční potenciál. Ty se vymezují od patologických změn vědomí tím, že nenarušují žádné intelektuální funkce. Stanislav Grof je označil pojmem ‚holotropní‘. Pojem se skládá z řeckého holos (celek, celistvý) a trepein (pohybující se ve směru něčeho nebo směrem k něčemu), takže holotropní znamená „orientovaný k celistvosti“.

TP operuje s tématy jako je perinatální oblast nevědomí, domorodé a rituální praktiky, náboženství, duchovní aspekty smrti a umírání, prožitky z minulých životů a podobně. TP tak vnímá duchovní růst a spiritualitu jako podstatnou složku lidské existence. Ve své praxi nahlíží i na poznatky různých forem mystiky. Snaží se tedy přiblížit objektivní vědeckou metodiku s duchovní tradicí. „Transpersonální psychologie předpokládá, že lidé západní industriální společnosti jsou běžně v kontaktu jen s částí své podstaty. Běžný stav vědomí nám umožňuje prožívat jen zlomek toho, kým opravdu jsme.“ (Grof, 2007)

TP vyrostla v USA koncem 60.let na základě debaty humanistických psychologů (A. Maslow, A. Sutich) s psychiatry (S. Grof) a dalšími vědci (např. fyzik F. Capra). Zakladatelé humanistické psychologie došli k závěru, že psychologie by se měla rozšířit i o oblasti jakými jsou ku příkladu mystické stavy, duchovní praxe, psychadelické zážitky, trans, kreativita, náboženství, kosmické vědomí atd. V roce 1967 tedy vyčlenili novou psychologii, jež zohledňovala celé spektrum lidské zkušenosti včetně mimořádných stavů vědomí. S. Grof ji označil transpersonální. Od roku 1969 začal vycházet časopis Journal of Transpersonal Psychology, brzy nato byla založena Společnost pro transpersonální psychologii (Association for Transpersonal Psychology, ATP) a Kalifornský institut transpersonální psychologie.

V České republice je rovněž zastupena komunita odborníků zabývajících se TP. Je zde i několik spolků, které je sdružují. Mezi ně patří Česká transpersonální společnost, Holos, Transpersonální fórum, Budapešťský klub, Diabasis a další. Mezi jejich aktivity patří transpersonální psychologie a terapie a její návaznost na další obory lidské činnosti, spolupráce s institucemi (zdravotnictví, školství, výzkum, legislativa…), rozvoj terapeutických a podpůrných systémů, výzkum v oblasti transpersonální psychologie a terapie psychospirituální krize, vzdělávací a konzultační programy, osvětová a publikační činnost.

Zdroje a prameny:
1) Grof, S.: Psychologie budoucnosti. Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí, Argo, Praha 2007.
2) Grof, S.: Za hranice mozku. Narození, smrt, transcendence (2. vyd.), Perla, Praha 1999.
3) Höschl, C.: Psychiatrie. (2. vyd.).Tigris, Praha 2004.
4) Kohoutek, R.: Dìjiny psychologie pro pedagogy, Masarykova univerzita, Brno 2008.
5) Leary, T.: Záblesky pamìti, Votobia, Praha 1996.
6) Plháková, A.: Dìjiny psychologie, Grada Publishing, a.s., Praha 2006.
7) Walsch, R., Vaught, F.: Cesty přesažení ega,Triton, Praha 2011.
8) CTRS [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http://ctrs.cz/ideov%C3%BD-koncept-z%C3%A1jmov%C3%A9-oblasti-programov%C3%A9-c%C3%ADle

9) Česká Psychotronika [online]. [cit. 2017-01-20 ]. Dostupné z: http://ceska.psychotronika.cz/old/index.php?page=transpersonalni-psychologie-a-sirsi-pojeti-lidske-psychiky

10) O Psychologii [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http://www.opsychologii.cz/clanek/181-transpersonalni-psychologie/